about

https://www.sgcanossadili.com hanesan website ida nebe koalia kona ba informasaun husi Escola Secundaria Geral Canossa Dili Has-Laran. Maske website ne foun maibe ami bele fiar katak ami sei sai hanesan fatin ida nebe bele fo informasaun kona ba Escola Secundaria Geral Canossa Dili Has-Laran, liu husi media internet nebe mak bele fo informasaun no kona ba Escola nian ba ita hotu.